Projekty
 
Projekty


Založení webových stránek "Atraktivní biologie" bylo financováno projektem Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních prezentací ve výuce biologie který byl úspěšně ukončen v červnu 2008.

Základní údaje projektu

Název projektu: Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270
Sponzor projektu:  
Evropský sociální fond v ČR
Poskytovatel:  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nositel projektu:  
Univerzita Palackého v Olomouci

Charakteristika projektu

Cílem projektu je přispět ke zlepšení úrovně výuky biologie na středních školách s využitím potenciálu středoškolských pedagogů. Dnešní trendy modernizace výuky, založené na širokém využívání informačních technologií, může činit některým učitelům biologie určité problémy. Je to dáno zejména tematicky širokým rozsahem učiva středoškolské biologie, které v sobe zahrnuje vedle tradičních oborů - biologie rostlin, živočichů a člověka nebo ekologie a ochrany životního prostředí i základy rychle se rozvíjejících, obtížnějších disciplín, jako je např. genetika či molekulární biologie.

Předkládaný projekt navrhuje konkrétní strategii, která v sobě zahrnuje:
 • vytvoření biologicky zaměřených multimediálních výukových programových základů
 • sestavení databází obrazových modulů a vhodných internetových odkazů
 • prostřednictvím atraktivních výukových prezentací účinně motivovat středoškolské pedagogy k dalšímu vzdělávání, a to jak po stránce odborné specializace, tak i v informačních technologiích
Projekt bude realizován kombinovaným týmem VŠ a SŠ odborníků a studentů PřF učitelského studia. SŠ pedagogové partnerských škol budou v projektu působit hlavně jako konzultanti ohledně náplně a rozsahu prezentací tak, aby po všech stránkách odpovídaly středoškolské úrovni. Ve druhém roce řešení projektu proběhne (po předchozí informační kampani a náboru) proškolovaní kurz s multimediálními programy a obrazovými databázemi pro SŠ učitele biologie z celé republiky.

Strategie projektu 1. Sestavení 4 x 10 tématických výukových programů pro SŠ
 2. Sestavení 4 obrazových databází
 3. Instruktážní kurz SŠ pedagogů pro práci s multimediálními programy:
  • distanční forma
  • prezenční forma v 10ti členných skupinách 4. Bezplatné poskytnutí všech výukových programů a obrazových databází registrovaným účastníkům kurzu


V duchu atraktivní biologie i pro další rozvoj těchto webových stránek podává širší tým spolupracovníků další aplikace vzdělávacích projektů:
Multimedializace teoretické a praktické výuky fyziologie na UP Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Název projektu: Multimedializace teoretické a praktické výuky fyziologie ve spolupráci se studenty pedagogického zaměření
Navrhovatel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Řešitelský tým projektu: odborní pracovníci Přírodovědecké fakulty , Katedry zoologie
Délka trvání projektu: 1 rok (2009)
Předpokládané vyhlášení výsledků výběrového řízení:
prosinec 2008 na stránkách MŠMT

ANOTACE PROJEKTU

Pochopení základních fyziologických procesů dnes předpokládá stále hlubší znalost molekulární a buněčné podstaty těchto dějů. Výuka moderní fyziologie tedy stojí před obtížným úkolem jak studentům srozumitelně a názorně vysvětlit řadu mnohdy komplikovaných a vzájemné propojených fyziologických dějů, probíhajících na molekulární a pro studenty mnohdy těžko představitelné úrovni.
Cílem našeho projektu je sestavení didakticky promyšlených multimediálních prezentací pro teoretickou i praktickou výuku fyziologie živočichů a člověka. Budeme využívat původních názorných animací, digitálních mikro a makro videozáznamů a fotografií, schémat a diagramů vzájemně propojených textem do logického celku. Zaměříme se na témata z didaktického hlediska tradičně obtížná: obecnou neurofyziologii, endokrinologii, svalovou kontrakci a srdeční činnost (fyziologie, patologie, odlišnosti v embryonálním vývoji). Formou multimediální prezentace a textových manuálů budou zpracovány metodické postupy pro praktická cvičení: humánní a veterinární elektrokardiografie a humánní respirometrie s využitím nejmodernějších přístrojů vč. počítačového vyhodnocení výsledků.
Do řešení projektu budou zahrnuti studenti pedagogického zaměření, kteří na základě předchozích zkušeností přinášejí mnoho originálních podnětů a nekonvenčních postupů. Na řešení se budou spolupodílet v rámci svých bakalářských a diplomových prací a sami tak získají motivaci a řadu cenných praktických zkušeností.

KONKRÉTNÍ CÍLE PROJEKTU

 1. Vytvoření atraktivních široce využitelných multimediálních výukových prezentací pro teoretickou výuku fyziologie živočichů a člověka. Budou využity původní grafické animace, digitální mikro a makro videozáznamy a fotografie, schémata, grafy a vše propojeno doprovodným textem. Řešená témata:
  • Obecná neurofyziologie (neuron, membránový potenciál a iontové kanály, synapse, vzruch , neurotransmitery a jejich receptory)
  • Obecná endokrinologie (mezibuněčná komunikace, endokrinní a neuroendokrinní regulace, receptory, syntéza, transport a mechanismus účinku hormonů z hlediska chemické struktury, sekreční i cílové tkáně)
  • Svalová kontrakce (hladká a kosterní svalovina, reflexní oblouk a nervosvalová ploténka)
  • Srdeční činnost (molekulární podstata srdeční kontrakce, řízení, fyziologie a patologie, odlišnosti v embryonálním vývoji)


 2. Sestavení názorných multimediální prezentace pro praktická cvičení v rámci humánní a veterinární fyziologie (teoretický úvod a podrobné metodické postupy s využitím nejmodernějších přístrojů a softwaru pro počítačové vyhodnocení výsledků). Témata:
  • Respirometrie (FVC, FEV1, PEF, FEV1 /VC, FVC-MEF, náležitá hodnota vitální kapacity ve vztahu k FVC)
  • Elektrokardiografie - textový výkladový manuál a názorná prezentace měření (digitální video a foto dokumentace, grafy, schémata)


 3. Vytvoření souborů testových otázek k jednotlivým tématům vč. jejich řešení


 4. Veškeré vytvořené materiály budou k dispozici na CD nosiči a v tištěné formě. Manuály k praktickým cvičením budou v barevné, fólií chráněné verzi poskytovány studentů v průběhu daného cvičení.
Interaktivní fyziologie

Základní údaje projektu:

Název projektu: Interaktivní fyziologie - nadčasová cesta rozvoje odbornosti, počítačové gramotnosti a kreativity VŠ studentů biologických věd
Navrhovatel projektu: Univerzita Palackého Olomouc
Řešitelský tým projektu: odborní pracovníci Přírodovědecké fakulty (Katedra zoologie, Katedra botaniky, Katedra molekulární a buněčné biologie) a Lékařské fakulty (Ústav biologie).
Partneři projektu: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Ústav živočišné fyziologie AV ČR
Délka trvání projektu: 3 roky
Předpokládané vyhlášení výsledků výběrového řízení:
únor 2009 na stránkách MŠMT

Obsah projektu:

Fyziologické obory patří ke klíčovým oblastem moderní biologie. Stále však u nás chybí názorné, atraktivní VŠ učebnice, odrážející aktuální odborné a didaktické trendy a současně rozvoj IT. Cílem projektu je vytvořit interaktivní studijní materiály (elektronické i tištěné) pro oblasti fyziologie rostlin, živočichů, člověka a obecné fyziologie. Jejich těžištěm budou multimediální ppt prezentace, založené na didakticky promyšlených animacích. Vizualizace provázaných fyziologických procesů je z hlediska pochopení a zapamatovatelnosti látky vysoce efektivní. Prezentace budou propojené na další vzdělávací moduly: Texty, Obrazové databáze, Praktická cvičení, Výkladový slovník odborných pojmů (Čj, Aj) a Interaktivní zkušební otázky. Originální modul "Virtuální procházky", přitažlivou AV formou představí česká i zahraniční vzdělávací, výzkumná a lékařská pracoviště (propojení teorie s praxí). Veškeré materiály budou dostupné na stránkách ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE

Více informací o výzvě na stránkách MŠMT
Laboratorní diagnostika

Základní údaje projektu:

Název projektu: Zefektivnění a integrace vzdělávání v oblasti laboratorní diagnostiky - od teorie k praxi
Navrhovatel projektu: Univerzita Palackého Olomouc
Řešitelský tým projektu: odborní pracovníci Lékařské fakulty (Ústav biologie) a Přírodovědecké fakulty (Katedra zoologie, Katedra molekulární a buněčné biologie).
Partneři projektu: Masarykův onkologický ústav Brno
Délka trvání projektu: 3 roky
Předpokládané vyhlášení výsledků výběrového řízení:
únor 2009 na stránkách MŠMT

Obsah projektu:

Medicínské vzdělávání na evropských univerzitách je založeno na postupu od teoretických disciplín po praktické obory, často však chybí efektivní návaznost těchto kroků. Navrhovaný projekt vychází právě z důležitosti provázanosti teoretického vzdělávání a praktické odbornosti na lékařských a přírodovědných fakultách. Zefektivnění vzdělávání VŠ studentů je založeno na modernizaci didaktických metod, tvorbě nadčasových interaktivních publikací, algoritmů laboratorní diagnostiky, ale také na aktivním zapojení studentů v případových studiích formou vlastních prezentací laboratorně diagnostických závěrů a vyvození relevantních klinických dopadů. Projektové přístupy dále počítají s exkurzemi do laboratoří, čímž bude vytvořen atraktivní integrovaný celek podporující teoretické a praktické vzdělávání VŠ studentů. Zapojení partnera a spolupracovníků umožňuje zacílení na humánní a přírodovědné obory i veterinární medicínu. Veškeré materiály budou dostupné na stránkách ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE

Více informací o výzvě na stránkách MŠMT
Ekologické vzdělávání ZŠ a SŠ pedagogů

Základní údaje projektu:

Název projektu: Komplexní environmentální vzdělávání ZŠ a SŠ pedagogů formou terénních praxí a s využitím moderních informačních technologií
Navrhovatel projektu: Univerzita Palackého Olomouc
Řešitelský tým projektu: odborní pracovníci Přírodovědecké fakulty (Katedra zoologie, Katedra botaniky, Katedra ekologie, Katedra molekulární a buněčné biologie) a Gymnázia v Olomouci-Hejčíně
Délka trvání projektu: 3 roky
Předpokládané vyhlášení výsledků výběrového řízení:
únor 2009 na stránkách MŠMT

Obsah projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit komplexní ekologické vzdělání učitelů ZŠ a SŠ. Projekt navrhuje 40 vysoce atraktivních kurzů, garantovaných odborníky na danou problematiku. Budou pokrývat široké spektrum ekologických témat, včetně řady aktuálně diskutovaných problémových otázek. Absolventi kurzů obdrží soubor tištěných a elektronických materiálů, vhodných jak pro osobní vzdělávání, tak pro výuku žáků (pracovní listy, AV materiály, slovník odborné terminologie). Kurzy proběhnou v těchto blocích:
 1. Odborné semináře: multimediální prezentace témat z oblasti environmentalistiky a ekologie člověka.
 2. Terénní cvičení: výjezdy na vybrané lokality a provozy spojené s ekologickou problematikou (CHÚ, spalovna odpadů, ekofarma aj.).
 3. Laboratorní cvičení: prezentace metod zpracování vzorků odebraných v terénu (analýzy půd a vod).
 4. Kurzy multimediální techniky: technická podpora moderní pedagogické práce (využití interaktivní tabule a programu PowerPoint, základy tvorby webových stránek).

"Srdce srdcí" - 1. informační leták (1.12.2008)